frågor och svar

faq

faq

funderar du på något

Skogsvård innebär att anlägga och sköta skogsbestånd för att ge skogen god tillväxt och kvalitet. Man kan dela in skogsvården i beståndsanläggning (plantering av ny skog efter avverkning), beståndsvård (röjning och gallring av skogen) och skogsskydd (förebygga och förhindra skador på träden på grund av skadeinsekter och svampsjukdomar).

Plant- / Ungskogsröjning utförs oftast manuellt med röjsåg. Man avlägsnar konkurrerande sly och stammar som har sämre kvalitet, för att de kvarlämnade träden ska få utvecklas till stora och värdefulla träd.
 
Vad händer om man inte röjer?
 I ett planterat tallbestånd piskas toppskotten av björksly, vilket orsakar mekaniska skador på tallarna. Lämnas det oröjt alldeles för länge kan tallarna dö på grund av trängsel.
En röjd skog klarar sig bättre mot storm- och snöskador.

Förhandsröjning utförs före gallring eller slutavverkning så att maskinföraren ska ha bättre sikt.  Averkningen sker smidigare och med mindre skador på kvarlämnade träd.

Gallring av mindre bestånd kan vi utföra manuellt, för större bestånd är det mera ekonomiskt att anlita en skogsmaskin.

Efter slutavverkning kan skogsägare anlita oss för nyplantering.
Vi tar alltid hänsyn till naturens mångfalld och viltets välbefinnande vid dessa åtgärder.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du funderar på skogsvård, trädfällning och beskärning

eller ring

041 4331012